әл-Фараби туралы
Геометриялық
мұралары
Тригонометриялық
мұралары
Музыка теориясының
арифметикалық негіздері

Абу Наср аль-Фараби

перс. ابونصر محمد بن محمد فارابی‎‎

Дата рождения: 872

Место рождения: город Фараб (ныне — Казахстан)

Дата смерти: 17 января 951

Место смерти: ДамаскСирия[1]

Научная сфера: естествознаниеметафизикаматематикалогикаастрономиямедицина, этика и др.

Известен как: «Второй учитель»

Материал из Википедии — свободной энциклопедии


07-12-2016

МЕДЕУОВ Е.Ө., БОСТАНОВ Б.Ғ., СӘЛҒОЖА И.Т.*

 

ӘЛ ФАРАБИДІҢ ЕСЕПТЕРІН ШЕШТІРУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АКТ - ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

 

 

Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, * - докторант

 

 

Мақала сыныптан тыс жұмыстарды ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ұйымдастыру және өткізу барысында оқушылардың АКТ-құзырлылықтарын қалыптасатыру мәселелеріне арналған. Сыныптан тыс жұмыстарды әлемдік ғылымның дамуына өзінің іргелі еңбектерімен үлесін қосқан, Қазақстан тумасы, әл-Фарабидің математикалық мұраларын оқыту туралы айтылған.

 

Статья посвящена вопросу формирования ИКТ-компетентности учащихся  при подготовке и проведении с использованием современных информационно коммуникационных технологий внеклассной работы, посвященной изучению математического наследия аль Фараби – одного из величайших ученных раннего средневековья, уроженца Казахстана, чьи фундаментальные труды внесли существенный вклад в развитие мировой науки.

 

The article focuses on the formation of ICT competence of students in the preparation and carrying out of the use of modern information and communication technologies extracurricular activities devoted to the study of the mathematical heritage of Al Farabi Kazakh National University - one of the greatest scholars of the early Middle Ages, a native of Kazakhstan, whose fundamental works have made a significant contribution to the development of world science.

 

Кілттік сөздер. Акт – құзырлылық, әл-Фарабидің математикалық мұралары, сыныптан тыс жұмыс, ақпараттық құзырлылық.

 

Ключевые слова. ИКТ-компетентность, математические наследия аль Фараби, внеклассная работа, информационная компетентность. 

 

Keywords. ICT competence, mathematical heritage of Al Farabi, class work, information competence.
 

Өз заманында «шығыстың Аристотелі» атанған ғұлама - Әбу Насыр Әл Фараби, халқымызға білімнің, ілімнің нәрін сепкен данышпа ойшыл, аса ірі тарихи тұлға. Әл Фараби бірнеше тілді меңгеріп, жүзден астам құнды еңбектер жазып қалдырған. Оның әлеуметтік-экономикалық мәселелерге, математикаға, философияға арналған трактаттары осы күнге дейін өзінің ғылыми маңыздылығымен құнды. Ол математиканы қолдану негізінде табиғат құбылыстарының сырын жазып шығуға болады деп тұжырымдаған. Оның математикалық  трактаттары осы замандағы математика ілімінің негізі болып табылады [1]. Олай болса, жалпы ғылымның дамуына орасан зор үлес қосқан, оның кейбірінің негізін қалаушыларының бірі – әл Фарабидің математикалық мұраларын насихаттау, оларды оқушыларға оқыту қажет. 

 

Скачать (doc)